animace animace animace animace animace

Obec Čistá - historie a to ostatní

 

Vznik obce, její název a obyvatelé

Ves Čistá (dříve Litrbachy, německy Lauterbach) leží 4 km východo-jihovýchodně od Litomyšle po obou březích řeky Loučné. Lokalitu Starých Litrbach (patrně pozdějších Benátek) a Litrbach (jak uvedeno nynější Čisté) spojuje novodobá historiografie s existencí slavníkovského hradiska (zmiňovaného v Kosmově Kronice české k roku 981), jehož lokalizaci kladla starší historiografie do prostoru severozápadního návrší současného litomyšlského zámku. Ves Litrbachy vnikla patrně již ve 13. století kolonizační činností litomyšlského premonstrátského kláštera.

 

V písemném materiálu je ve tvaru „villa Luterbach" prvně zmíněna k roku 1347 v listině vratislavského biskupa Přeclava z Pogorelly, kterou (na žádost papeže) učinil zmíněný biskup majetkové narovnání mezi litomyšlským biskupem a biskupskou kapitulou, přičemž se ves Litrbachy stala majetkem biskupovým. Listinným pořízením z roku 1398 vlastnil tehdejší litomyšlský biskup Jan IV., řečený Železný, celou ves s výjimkou kapitulního mlýna. K témuž roku se v Litrbaších zmiňuje též svobodná rychta. Roku 1412 osvobodil biskup Jan IV. ves od odúmrti. Po faktickém zániku litomyšlského biskupství k roku 1421 byla ves Litrbachy součástí litomyšlského zámeckého panství, a to až do zániku patrimoniální správy v roce 1848.

Místní farní kostel sv. Mikuláše byl (spolu s filiálním kostelem v Trstěnici) od roku 1350 součástí poličského děkanátu. Roku 1677 se ve věži (zvonici) kostela nacházely 4 zvony a roku 1740 byla přestavěna loď kostela (poslední zásadnější opravou kostel sv. Mikuláše prošel v devadesátých letech 20. století).

Od roku 1850 byla obec Litrbachy součástí politického okresu Litomyšl, v letech 1960 až 2002 pak okresu Svitavy; nyní je součástí Pardubického kraje.

Převážnou část obyvatelstva tvořili do roku 1945 Němci; po jejich vysídlení v poválečném období a příchodu českých osídlenců došlo roku 1947 ke změně názvu obce Litrbachy (německy Lauterbach) na obec Čistou. Podle Antonína Profouse se název obce Lauterbach, resp. Litrbachy přikláněl v českém jazyce k adjektivu ľútý = lítý (prudký, hrozný, divoký); český ekvivalent Litrbachy však mohl být prý též odvozován od názvu Litomyšl (srov. Litrbachy). Podle soudu Mgr. Oldřicha Pakosty, ředitele státního okresního archivu ve Svitavách, je tato slovní konstrukce poněkud krkolomná; mnohem jednodušší se zdá být německé označení obce od řeky Loučné (Lauterbach = Čistý potok), jež obcí (a ostatně i Litomyšlí) protéká. Od názvu Lauterbach = Čistý potok, též Čistá voda, již není daleko k současnému názvu obce – Čistá.

Cyklisté v Čisté

Kostel Sv. Mikuláše

Původní ještě dřevěný kostel, ve kterém roku 1408 působil kněz premonstrát Rudolf (Petr Kdulinec šlechtic z Ostroměře) z Litomyšle, byl postupně přestavován na zděný. Roku 1583 dal postavit majitel litomyšlského panství hrabě Vratislav z Pernštejna gotické kněžiště kostela zděné. Na paměť této stavby je v kostelní klenbě vytesán jeho erb i erb jeho manželky Manriky de Lara.

Nový majitel panství hrabě Trautmansdorf byl též milovníkem umění. Dal roku 1740 pokyn ke stavbě nového kostela. Byla vystavěna hlavní a příční loď. Po dokončení stavby, ale kostel i fara vyhořely. Obě budovy byly opraveny a ke kostelu přistavěny dvě postranní lodě a vyvýšena věž na 37 m. Oprava byla ukončena roku 1772. Hrabě František Václav Trautmansdorf dal též ulít dva zvony, které byly ještě v roce 1745 vytažena na věž.

Oltářní obraz sv. Mikuláše je od římského malíře Ludvíka Šterna. Byl přinesen z Říma litrbašských farářem Adalbertem Kličkou roku 1764.

Hodiny na věž kostela byly umístěny za působení faráře Šauera roku 1840. Kamenná křížová cesta, vedoucí z vesnice ke kostelu, byla postavena za faráře Františka Horského, litomyšlského rodáka, který zde působil do roku 1849.

Kostelní okna svatých z barevných skel daroval zdejší farář František Stejskal a obyvatelé obce začátkem 20. století. Působil zde od roku 1914 do roku 1934.

Roku 1930 byl kostel nově vymalován architektem Majerem z Prahy.

Obec byla elektrifikována roku 1932, rovněž kostel i fara. Po II. světové válce byly německé nápisy v kostele nahrazeny českými.

Od té doby kostel po dlouhá desetiletí již pouze chátral. V roce 1974 byla opravena elektroinstalace a později i varhany.

Celková oprava kostela, která zabránila úplné zkáze, byla započata v roce 1990. Za obětavého úsilí správců farnosti a finanční pomoci věřících probíhá dodnes.

Kostel Sv. Mikuláše v Čisté

 

 

 

 

 

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4